היטל השבחה

המשרד מתמחה במתן ייעוץ והגשת חוות דעת מקצועית בגין חיוב בהיטל השבחה.

הכנת חוות דעת מקצועיות לצורך "שומה נגדית" לחיוב בהיטלי השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הופעה וייצוג בפני שמאים מכריעים ובוועדות ערר.

אומדן היטלי השבחה צפויים במסגרת תכניות מפורטות.

דילוג לתוכן