היטל השבחה

מהו תשלום היטל השבחה?!

היטל השבחה הינו תשלום אותו גובה הרשות המקומית מבעל נכס (או חוכר לדורות), באחד משלוש

המקרים בהם עלה שווי המקרקעין (הנכס):

  1. אישור תב"ע חדשה – אישור תוכנית בניין עיר שמעניקה זכויות בנייה נוספת בנכס או תכנית המשנה את ייעוד הקרקע (כמו הפיכת קרקע חקלאית לקרקע למגורים).
  2. הקלה – מקרים בהם הרשות המקומית מאפשרת בנייה שלא בהתאם לתנאים המאושרים בתוכנית המקורית, בין היתר, בקשה להקלה מקווי בניין בגין הוספת מעלית או מרפסות לבניין מגורים.
  3. שימוש חורג – היתר לשימוש בנכס שאינו לפי הייעוד המקורי שלו, כגון שימוש למשרדים במקום למגורים.

מתי נדרש לתשלום היטל השבחה?!

דרישת הוועדה המקומית לתשלום היטל ההשבחה נעשית בעת מימוש הזכויות כדלקמן:

  • בעת הגשת בקשה להיתר בנייה.
  • בעת מכר הנכס ובקשה להעברה בטאבו.

הסכום לתשלום היטל ההשבחה החל על בעל הזכויות, נקבע ע"י שמאי מקרקעין בשומה מטעם הוועדה המקומית הבוחן את עליית שווי המקרקעין (הדירה או הקרקע).

ניסיון העבר מלמד כי ניתן לערר על שומת הוועדה ובדרך זו להפחית את התשלום.

האם ניתן לערער על תשלום היטל השבחה?!

לאחר פרסום שומת הוועדה, מומלץ להיוועץ עם שמאי מקרקעין שיבחן האם יש מקום להגיש השגה

ולערער על שומת הוועדה. 

ניסיון העבר מלמד, כי ככל ושמאי מקרקעין ממליץ על הגשת ערעור על שומת הוועדה, בעל זכויות

יכול לחסוך סכומי כסף ולהימנע מתשלומים גבוהים.

ערעור על שומת הוועדה יכול להיעשות בשני ערוצים:

  • ערעור על גובה היטל ההשבחה – הליך שמאי מכריע.

במקרה בו בעל הנכס מערער על גובה הסכום לתשלום, הוא רשאי לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין תוך 45 יום ולהגיש בקשה למינוי שמאי מכריע. ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין 15 יום מקבלת הפנייה להודעה על זהות השמאי המכריע.

תפקיד השמאי המכריע הוא לדון ולהכריע באשר לגובה ההיטל, ועליו להודיע על כך לוועדה ולחייב תוך 60 יום מקבלת התגובה האחרונה של הצדדים, או מיום הדיון הקודם.

שני הצדדים רשאים לערער על החלטת השמאי המכריע מול ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, תוך 45 יום מפרסום ההחלטה של השמאי המכריע.

שכר הטרחה של השמאי המכריע נקבע בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ), התשס"ט-2009 (פלוס מע"מ). שני צדדים ישלמו אותו בחלקים שווים, אלא אם יחליט השמאי המכריע על חיוב אחד הצדדים במלוא הסכום.

 

  • ערעור על מהות החיוב – בקשה לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

בעל נכס החייב בהיטל השבחה ומערער על עצם החיוב, רשאי לערער בפני וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

ועדת הערר יכולה לקבל את הערר במלואו, בחלקו, או לדחות אותו.

על החלטת ועדת הערר הצדדים ראשים לערער מול בית המשפט לעניינים מנהלתיים תוך 45 יום.

דילוג לתוכן